Relaterte nyhetssaker

Her kan du lese Energi Norges tidligere publiserte nyhetssaker om smart strøm (AMS).

Tilbake til temasiden om smart strøm

 

 

 • Fredag 28. juni 2013
  Elmåler AMS

  Energi Norge inviterer sine medlemmer til å foreslå kandidater til et bransjeråd og ekspertgrupper som skal bistå i utviklingen av et sentralt datanav for utveksling av måledata i sluttbrukermarkedet. 

   
 • Onsdag 5. juni 2013
  Auke Lont, konsernsjef i Statnett
  Auke Lont, konsernsjef i Statnett

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett etablere et felles datanav for utveksling av måledata i kraftmarkedet. Direktoratet forutsetter at datanavets funksjoner avgrenses til det som er naturlige monopoloppgaver.

   
 • Onsdag 5. juni 2013
  strømmåler AMS

  I høringsforslaget om endringer i avregningsforskriften foreslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) blant annet utvidet adgang til å avgrense antall målepunkter som skal utrustes med nye strømmålere, og utsatt tidsfrist for utrulling. Energi Norge tar endringsforslagene til etterretning.

   
 • Onsdag 3. april 2013
  Rigmor Aasrud
  Fornyingsminister Rigmor Aasrud

  I påvente av endelige avklaringer rundt utvikling av et sentralt datanav jobber Energi Norge for å sikre gode løsninger for kraftnæringen. Energi Norge hadde onsdag 3. april møte med fornyingsminister Rigmor Aasrud om smart strøm og digitaliseringen av kraftnettet.

   
 • Mandag 18. februar 2013
  strømmåler og mast

  Olje- og energidepartementet har utsatt fristen for utrulling av smarte strømmålere (AMS) til 2019. Samtidig legges det opp til at nettselskapene selv får avgjøre om enkelte kundegrupper skal kunne unntas for nye målere. NVE har fått frist til 15. mars med å foreslå endringer i forskriften.

   
 • Fredag 30. november 2012
  strømmåler AMS

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig kommet med flere avklaringer knyttet til utrullingen av smart strøm. Energi Norge er svært fornøyde med at NVE i stor grad har lagt kraftbransjens anbefalinger til grunn.

   
 • Torsdag 4. oktober 2012

  Energi Norge har sammen med involverte medlemsbedrifter fått fullt gjennomslag for avklaring av bryterfunksjonen til de nye digitale strømmålerne. - Avklaringen vil redusere kostnadene knyttet til utrulling av smart strøm, mener Energi Norge.

   
 • Onsdag 26. september 2012

  Kraftbransjen i Norge er nå i full gang med å spesifisere de nye digitale strømmålerne som muliggjør automatisk avlesning og direkte informasjon om forbruk til kundene. Energi Norge har gitt firmaet GS1 Consulting i oppdrag å vurdere hvilket nummersystem og hvilken type strekkode som egner seg best for å bidra til oversikt over målere og komponenter som er i bruk.

   
 • Torsdag 13. september 2012

  Kraftnæringen venter fortsatt på flere viktige avklaringer før utrullingen av smart strøm (AMS) kan komme skikkelig i gang. Energi Norge har lagt frem flere anbefalinger for NVE som skal sikre et standardoppsett for de nye digitale strømmålerne.

   
 • Fredag 31. august 2012
  kunderådgivere

  Datatilsynet finner det uheldig dersom staten velger å sentralisere lagring av personopplysninger som inngår i de enkelte individuelle forhold mellom kunde og private leverandører i et konkurransebasert marked sier Datatilsynet i en kommentar til NVE om Statnetts ESK-rapport. 

   
 • Fredag 24. august 2012

  Energi Norge etterlyser flere svar knyttet til innføringen av smart strøm. - Vesentlige avklaringer må komme på plass før selskapene kan foreta sine investeringer, skriver organisasjonen i brev til NVE.

   
 • Fredag 10. august 2012

  Forberedelsene knyttet til utrulling av smart strøm (AMS) fortsetter for fullt. Energi Norge har over lengre tid jobbet for å sikre avklaring av viktige spørsmål og dermed minimere risikoen for feilinvesteringer hos kraftselskapene.

   
 • Torsdag 28. juni 2012

  Kraftnæringen er i full gang med å tilrettelegge for utrullingen av smart strøm (AMS). Fra og med midten av august etablerer Energi Norge et eget callsenter, hvor medlemsbedriftene i en hektisk periode vil få tilgang på kvalifisert og effektiv veiledning.

   
 • Onsdag 13. juni 2012

  Det er stort behov for å fortsette samarbeidet mellom kraftnæring, Statnett og myndighetene for å få på plass organisering og design av sentrale AMS-systemer. Dette var blant hovedkonklusjonene da Energi Norge la fram sluttrapporten fra kraftnæringens prosjekt om smart strøm (AMS).

   
 • Torsdag 7. juni 2012

  Statnett anbefaler at det opprettes en felles datahub for å sikre et effektivt sluttbrukermarked for kraft, og mener at løsningen kan være på plass allerede innen 2015. 

   
 • Fredag 1. juni 2012

  Statnett ferdigstilte nylig en utredning om hvordan utveksling av måledata mellom aktørene i kraftmarkedet kan skje gjennom en felles IKT-løsning. Kraftnæringen ønsker å delta i utvikling og drift av IKT-løsningen som deleiere.

   
 • Onsdag 16. mai 2012

  Innføringen av smart strøm er i full gang. Både Statnett og Energi Norge leverer sluttrapport for egne Smart strøm-prosjekter den 31. mai.

   
 • Mandag 12. mars 2012

  Energiselskapene skal investere flere milliarder i Smart Strøm (AMS) de nærmeste årene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at finansieringen skal skje innenfor den eksisterende inntektsrammereguleringen.

   
 • Fredag 2. mars 2012

  Energi Norge inviterer ansatte i energibransjen til workshop om innføringen av Smart Strøm (AMS) den 28. mars på Gardermoen. På møtet vil blant annet Statnett og NVE orientere om status og fremdrift.

   
 • Onsdag 22. februar 2012

  Smarte nett er et viktig verktøy for å sikre mer produksjon og bruk av fornybar energi i Europa. Energi Norge etterlyser bedre investeringsvilkår og styrkede insentiver for forskning innenfor feltet.

   
 • Tirsdag 31. januar 2012

  Statnett har nylig utnevnt bransjeråd og en ekspertgruppe for deres videre utredningsarbeid rundt innføringen av Smart Strøm (AMS). Energi Norge er fornøyd med at bransjen er godt representert i det videre arbeidet.

   
 • Tirsdag 31. januar 2012

  NVE har nylig vedtatt en endring i Statnetts avregningskonsesjon. Regelendringen kommer som følge av at Statnett skal ha det overordnede ansvaret for utviklingen av en felles IKT-løsning for kraftmarkedet og er et ledd i utrullingen av Smart Strøm (AMS).

   
 • Mandag 23. januar 2012

  Etter innspill fra medlemmene har Energi Norge sendt sin innstilling til deltakere i bransjerådet og ekspertgruppen tilknyttet Statnetts utredning om Smart Strøm (AMS).

   
 • Fredag 1. juli 2011

  Innen utgangen 2015 skal 80 prosent av kundene ha avanserte strømmålere. Det er klart etter at Norges vassdrags- og energidirektorat i dag har vedtatt endringer i avregningsforskriften for å innføre Avanserte målings- og styringssystemer, AMS, også omtalt som "Smart strøm".  

   
 • Mandag 27. juni 2011

  Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har bestemt at det likevel ikke blir en unødig ekstrarunde med målerbytter, slik Justervesenet hadde lagt opp til. Avgjørelsen kommer etter påtrykk fra Energi Norge. En svært positiv beslutning, sier Oluf Ulseth i Energi Norge.

   
 • Onsdag 8. juni 2011

  NVE har utredet ulike modeller for felles IKT-løsninger i det norske kraftmarkedet. Forslagene har vært ute til høring, og Energi Norge mener en felles IKT-løsning ikke nødvendigvis betyr en sentralisert database med en monopolpreget tjenesteproduksjon.

   
 • Fredag 6. mai 2011

  Bransjen er positiv til innføring av AMS, men ber spesielt om at dette skjer etter en felles tempoplan for hele landet som tillater bruk av moderne teknologi i tråd med utviklingen internasjonalt.

   
 • Torsdag 31. mars 2011

  NHD skriver i et brev til Fortum med kopi til Energi Norge at Justervesenet bør vurdere fristene for målerbytter med utgangspunkt i innføringen av AMS. Dette er helt nye signaler som Energi Norge allerede nå følger opp mot NVE og Justervesenet.

   
 • Lørdag 19. februar 2011

  NVE sitt nye utkast til forskrift om innføring av avanserte måle- og styringssystemer (AMS) har høringsfristen 6. mai 2011.Nytt i denne runden er en fremskynding av utrullingen, etter initiativ fra Olje- og energidepartementet i januar i år.

   
 • Fredag 21. januar 2011

  Regelverket for offentlige anskaffelser er strengt og brudd på bestemmelsene kan få alvorlige konsekvenser for energiselskapene. Energi Norge lager nå en veileder for anskaffelser til energiselskapene.

   
 • Onsdag 12. januar 2011

  Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil be NVE legge frem forslag om å fremskynde innføring av automatisk strømmåling (AMS) i Midt-Norge. Målet er å stimulere til energisparing og øke bevisstheten rundt strømforbruket.

   
 • Fredag 2. juli 2010

  NVE sier i et brev i dag at de vil gi bransjen rimelig tid til innføring av ny teknologi ved innføringen av AMS og antyder at fristen for utrulling kan bli 1. januar 2018.

   
 • Fredag 18. juni 2010

  Energi Norge har etter innspill fra medlemsbedriftene oversendt kommentarer i et brev til NVE.

   
 • Fredag 28. mai 2010

  Energi Norge arrangerte temadager om AMS denne uken. Bransjen venter nå på en avgjørelse fra NVE.

   
 • Fredag 30. april 2010

  NVE vil i løpet av juni invitere til seminar om AMS. NVEs utalte ambisjon er å trekke konklusjoner om innføring av AMS før sommeren.

   

Kontaktpersoner

 • Ole Haugen
  Næringspolitisk rådgiver
  E-post: Ole Haugen
  Mob: 90078138
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46