Prosjektforslag

Fellesfinansiert forskning og utvikling er et viktig instrument for kraft- og nettselskapene. På denne måten skaper kraftnæringen ny kunnskap og nye verktøy som bidrar til å kunne besvare viktige, bransjerelevante spørsmål.

De største selskapene har sin egen forsknings- og innovasjonsaktivitet, og kunne ha finansiert noen av prosjektene bilateralt. Gjennom deltagelse i fellesfinansiert FoU vil flere dele på utgiftene, og man kan aktivere en større forskningsportefølje. Selv i et sterkt konkurranseutsatt marked vil evnen til å ta i bruk forskningsresultatene i de aller fleste tilfeller være viktigere enn eksklusiv tilgang.

Vinneren vil være de selskapene som er flinkest til å anvende FoU-resultatene. Forskningen er med på å opprettholde og styrke fagmiljøene. Den forskningsbaserte undervisningen ved universiteter og høyskoler er viktig for å opprettholde et levende fagmiljø og utdanne fagpersonale til selskapene.

Prosjektforslag
De nye prosjektforslagene for neste år er utviklet i samarbeid med medlemmene, fagfora og forskningsinstitusjonene: 

Klimavennlig kraftproduksjon
Planlegging vannkraft fleksibilitet i fremvoksende markeder (SINEMA)
Utvikling av metode for bestemmelse av optimal utforming av damtå og vederlag for fyllingsdammer, DamVT
Radar-basterte analyser i rom og tid og prognoser av nedbørsdata (Radar4)
Strålingsdata i tilsigsmodeller for kraftverksdrift
Høytrykks francisturbiner-designalternativer for å møte ''Fluid Struktur Interatcion''
Utvikling av verktøy for vurdering av termomekanisk aldring av statorvikling i vannkraftgenerator
Utvikling av småskala pumpekraftverk
Utvikling av verktøy for optimalisering av vedlikeholdstiltak på turbinrør
Utvikling av verktøy for analyse av strømning i turbinhus i Peltonturbiner
Avansert diagnostisering av sugerørspulsasjoner
Utvikling av verktøy for forståelse av dynamiske laster i høytrykks Francisturbiner
Forbedret modellering av fysiske og miljørelaterte restriksjoner ved driftsplanlegging i vannkraftsystem
 
Kraftsystem for fremtiden

Dette satsingsområdet er mest aktuelt for nettselskapene. En ressursgruppe på 10-15 nettselskap har sammen med The Norwegian Smartgrid Centre, REN og Energi Norge utviklet en prosess for koordinert utvikling av nye fellesfinansierte forsknings- og demonstrasjonsprosjekter. Energi Norge fungerer som koordinator. I år er det utviklet et prosjekt på initiativ fra Energi Norge innen forbedret råtekontroll og restelevetidsvurdering av trestolper. For ytterligere informasjon om prosessen og prosjektforslaget under, kontakt koordinator Ketil Sagen, ks@energinorge.no. Dersom du er interessert i prosjektet, oppfordres du til å melde slik interesse til Ketil Sagen. Husk det er naturlig å vise betinget interesse som f.eks. godkjent budsjettdisponering og at NVE godkjenner at kostnadene kan finansieres gjennom nettleien.

Råtekontroll og restlevetid

 

Nyheter om FoU

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46