Prosjektforslag

Fellesfinansiert forskning og utvikling er et viktig instrument for kraft- og nettselskapene. På denne måten skaper kraftnæringen ny kunnskap og nye verktøy som bidrar til å kunne besvare viktige, bransjerelevante spørsmål.

De største selskapene har sin egen forsknings- og innovasjonsaktivitet, og kunne ha finansiert noen av prosjektene bilateralt. Gjennom deltagelse i fellesfinansiert FoU vil flere dele på utgiftene, og man kan aktivere en større forskningsportefølje. Selv i et sterkt konkurranseutsatt marked vil evnen til å ta i bruk forskningsresultatene i de aller fleste tilfeller være viktigere enn eksklusiv tilgang.

Vinneren vil være de selskapene som er flinkest til å anvende FoU-resultatene. Forskningen er med på å opprettholde og styrke fagmiljøene. Den forskningsbaserte undervisningen ved universiteter og høyskoler er viktig for å opprettholde et levende fagmiljø og utdanne fagpersonale til selskapene.

Prosjektforslag
De nye prosjektforslagene for neste år er utviklet i samarbeid med medlemmene, fagfora og forskningsinstitusjonene: 

Klimavennlig kraftproduksjon
Planlegging vannkraft fleksibilitet i fremvoksende markeder (SINEMA)
Utvikling av metode for bestemmelse av optimal utforming av damtå og vederlag for fyllingsdammer, DamVT
Radar-basterte analyser i rom og tid og prognoser av nedbørsdata (Radar4)
Strålingsdata i tilsigsmodeller for kraftverksdrift
Høytrykks francisturbiner-designalternativer for å møte ''Fluid Struktur Interatcion''
Utvikling av verktøy for vurdering av termomekanisk aldring av statorvikling i vannkraftgenerator
Utvikling av småskala pumpekraftverk
Utvikling av verktøy for optimalisering av vedlikeholdstiltak på turbinrør
Utvikling av verktøy for analyse av strømning i turbinhus i Peltonturbiner
Avansert diagnostisering av sugerørspulsasjoner
Utvikling av verktøy for forståelse av dynamiske laster i høytrykks Francisturbiner
Forbedret modellering av fysiske og miljørelaterte restriksjoner ved driftsplanlegging i vannkraftsystem
 
Kraftsystem for fremtiden

Dette satsingsområdet er mest aktuelt for nettselskapene. En ressursgruppe på 10-15 nettselskap har sammen med The Norwegian Smartgrid Centre, REN og Energi Norge utviklet en prosess for koordinert utvikling av nye fellesfinansierte forsknings- og demonstrasjonsprosjekter. Energi Norge fungerer som koordinator. I år er det utviklet et prosjekt på initiativ fra Energi Norge innen forbedret råtekontroll og restelevetidsvurdering av trestolper. For ytterligere informasjon om prosessen og prosjektforslaget under, kontakt koordinator Ketil Sagen, ks@energinorge.no. Dersom du er interessert i prosjektet, oppfordres du til å melde slik interesse til Ketil Sagen. Husk det er naturlig å vise betinget interesse som f.eks. godkjent budsjettdisponering og at NVE godkjenner at kostnadene kan finansieres gjennom nettleien.

Råtekontroll og restlevetid

 

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46