Effekttariffer for små kunder bør harmoniseres

Torsdag 19. mai 2016
kraftmast og blå himmel
Foto: Camilla M. Granheim

NVE kommer i disse dager med sin oppsummering av konsepthøringen om effekttariffer. Det er stor enighet i bransjen om at effekttariffer bør innføres, og Energi Norge mener at en harmonisering av tariffer vil være forenklende for strømselskapene. 

Effektledd i nettleien er utformet svært ulike på tvers av nettselskapene viser en kartlegging Thema har gjort for Energi Norge. Det samme vil trolig skje med effektledd til små kunder dersom NVE ikke strammer inn mulighetene i forskriften. Energi Norge mener en harmonisering vil være forenklende. 

– Harmonisering av tariffer vil si at tariffene får lik struktur/utforming. Det gjør det lettere å forklare prissettingen til kundene når strømselskapene skal fakturere både nettleie og strøm. For nettselskapene blir det enklere å innføre nye tariffer dersom utformingen er lik, for NVE og OED blir det enklere å sammenligne tariffer og for kunder med anlegg flere steder i landet blir det lettere å forstå nettariffen sier, næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Vil snevre inn muligheten

Det er et uttalt mål fra NVE om å snevre inn mulighetsrommet for utforming av tariffer. En slik innsnevring kan skje gjennom krav til hvilke tariffledd som skal inngås (eventuelt kriterier for når hvilke ledd skal inkluderes), hva som skal være avregningsgrunnlaget og hvordan de ulike leddene skal prises. Hvordan tariffene skal differensieres mellom ulike kunder og tidspunkt er også relevant.

Bør teste ut ulike konsepter

En overgang til effekttariffer kan også være enklere for bransjen å forklare dersom prinsippene er like på tvers av nettselskaper. Samtidig er det ikke åpenbart hva som er riktig utforming av en effekttariff, og nettselskapene har ulike oppfatninger om dette.

– Det kan være interessant å teste ut noen ulike konsepter for tariffene inntil man har fått mer erfaring med både tariffer, og har tilgang på data fra noen år med smarte strømmålere (AMS). Det vil gi grunnlaget for å harmonisere effekttariffer basert på mer kunnskap enn det bransjen sitter på nå sier Svartsund.

Les rapporten her.

Energi Norge har en temadag om tariffer og tilknytning 7. juni i Oslo 

Arkivert under:

Kontaktperson

  • Trond Svartsund
    Næringspolitisk rådgiver
    Mob: 95869042
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46