– Effekttariffer er hensiktsmessig

Fredag 24. april 2015
distribusjonsnett
Foto: Camilla M. Granheim

Innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet vil være hensiktsmessig både for rettferdig fordeling av kostnader og bedre prissignaler – som videre kan gi økt nettnytte og samfunnsøkonomiske gevinster, ifølge to studier gjennomført av konsulentselskapet Xrgia.

En av studiene er gjennomført på vegne av Energi Norge som et ledd i kartleggingen av effekten av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Hovedkonklusjonen er at disse kan bidra til vesentlig lastflytting, som igjen kan gi vesentlig nettnytte i form av utsatte investeringer både i nettstasjoner og i linjenettet. Selve effekttariffen kan være enkelt utformet og være innenfor dagens regelverk.

– Bruken av distribusjonsnettet er i ferd med å endre seg i tråd med blant annet mer lading av elbiler og plusskunder som leverer strøm tilbake til nettet. . Samtidig skal smarte strømmålere som gir nye muligheter til måling og styring av forbruk innføres i hele landet innen 2019 samt at vi får nye tarifferingsløsninger. . Det er derfor viktig å ta denne tariffdiskusjonen nå for å få på plass et robust tarifferingssystem for framtiden, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Mer effektiv nettutnyttelse
I de to nettområdene som er analysert - tilhørende Ringeriks-Kraft Nett og Fredrikstad Energi - vil en enkel sesongdifferensiert effekttariff (sommer/vinter) kunne gi betydelige økonomiske incentiver til en mer effektiv utnyttelse av nettet, skriver Xrgia. Analysene viser at en reduksjon av fremtidig investeringsbehov og andre gevinster tilsvarende 3-5 prosent av nettselskapets samlede kostnadsgrunnlag er realistisk. Økende behov for lading av elbiler og annet effektkrevende utstyr øker den potensielle nettnytten.

Som en følge av NVEs regulering, tilfaller mesteparten av gevinsten ved utsatte investeringer – om lag tre fjerdedeler - kundene og ikke nettselskapet.

– En endring av tariffssystem vil kreve god informasjon til kundene om hvordan det virker og hvordan de kan tilpasse dette på en god måte. Vi i Energi Norge arbeider videre for å foreslå tariffmodeller som både er enkle å forstå og holder godt faglig nivå. Vi vil også komme med råd til selskapene om hvordan en slik omlegging kan kommuniseres til kundene, sier Svartsund.

Utreder tariffendringer
Det pågår en diskusjon om endringer i dagens tariffsystem. NVE vil snart sende ut en konsepthøring av alternative modeller for å tariffere kunder i distribusjonsnettet. Felles for alle modellene er at energileddet i tariffen kan bli redusert til tilnærmer likt de marginale tapskostnadene i kraftnettet (ca. 5 – 6 øre/kWh).

Det legges opp til at resten av selskapenes inntekter skal baseres på modeller som er basert på uttrykk for kundenes effektbehov eller effektuttak. Høringen vil også beskrive ulike modeller for å håndtere kapasitetsutfordringer i distribusjonsnettet.

Energi Norge arrangerer temadag om effektbaserte tariffer på Gardemoen 12. mai.

Arkivert under:

Nøkkelord:

Vedlegg

Kontaktperson

  • Trond Svartsund
    Næringspolitisk rådgiver
    Mob: 95869042
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46