Metodikk for beregning av pålitelighet av vern og kontrollutstyr

Publikasjonsnr: 233-2007
Tilgjengelig som fil: Ja
Tilgjengelig som print: Ja
Type: Publikasjoner
Fagområde: Nett
ISBN: 978-82-432-0579-6

Rapporten beskriver modeller og metodikk for å beregne pålitelighet av vern og kontrollutstyr. Det er etablert pålitelighetsmodeller for overstrømsvern, enkle og dublerte distansevern samt fjernkontroll. De grunnleggende pålitelighetsmodellene er etablert for utløsekjeden og vernsystemet. Modellene for utløsekjeden er videre benyttet til å etablere en metodikk for å ta hensyn til feil på vern og kontrollutstyr i leveringspålitelighetsberegninger. Modellene er basert på anleggsdeler i henhold til FASIT kravspesifikasjon.

Rapporten gir eksempler på beregning av pålitelighet av et vernsystem og virkningen av feil på vern og brytere i forbindelse med leveringspålitelighetsberegninger. Eksemplene er realisert i en prototyp/demonstrator for å illustrere beregningene og hvilke resultater de gir. Det er også vist eksempel på en økonomisk beregning der resultater fra leveringspålitelighetsberegningen inngår i en levetidskostnadsanalyse.

Pålitelighetsanalysen for et vernsystem med enkle og dublerte distansevern viser at ved å dublere vernene blir det flere uønskede utløsninger, men færre uteblitte. Uteblitt utløsning vil som regel gi større konsekvenser ved feil i nettet, og dublerte vern er derfor vanlig i sentralnettet.

Leveringspålitelighetsanalysen viser at feil på vern og brytere kan ha en betydelig innvirkning på leveringspåliteligheten og avbruddskostnadene. Virkningen er størst der det er flere utfall samtidig som får avgjørende betydning. For leveringspunkt med ensidig forsyning er det enkeltutfall som betyr mest.

Generell informasjon

Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46