"Fornybar AS" må gis tydelig klimarolle

Onsdag 11. mai 2016
Bilde av industri planer på Karmøy
Hydros industri planer på Karmøy
Foto: Norsk Hydro ASA

Regjeringen varsler i revidert nasjonalbudsjett at den jobber med hvordan et statlig investeringsfond for fornybar energi kan operasjonaliseres. Energi Norge mener et slikt selskap må fokusere på investeringer i klimateknologi som bidrar til utslippskutt.

– Hvis et slikt selskap skal etableres, er det viktig at det får et tydelig mandat innenfor klimateknologi, uten å komme i konflikt med andre statlige selskaper. Fondet bør rettes inn mot industrimulighetene som ligger i økt elektrifisering av samfunnet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Energi Norge deler vurderingen regjeringen gir om at fondet ikke bør få en innretning som kan føre til ytterligere økning av kraftoverskuddet i Norge.

I behandlingen av statsbudsjettet sist høst, anmodet Stortinget regjeringen om å forberede opprettelse av et statlig fond – omtalt som Fornybar AS eller Greenfund. Fondet skal sammen med private aktører investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi.

Regjeringen påpeker i revidert nasjonalbudsjett at staten allerede gjør omfattende investeringer i fornybar energi nasjonalt og internasjonalt gjennom Statkraft. I tillegg er bevilgningene til grønn teknologi økt betydelig de senere årene, særlig til Enova og Miljøteknologiordningen.

"Anmodningsvedtaket har en bred innfallsvinkel, og tar sikte på en stor statlig forvaltningskapital. Det er nødvendig med et godt utredningsarbeid i tråd med utredningsinstruksens krav," skriver regjeringen, og varsler at den vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2017.

Arkivert under:

Kontaktpersoner

  • Oluf Ulseth
    Administrerende direktør
    E-post: Oluf Ulseth
    Mob: 97620302
Energi Norge
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: 23 08 89 00
Faks: 23 08 89 01
E-post: post@energinorge.no
Nettredaktør
Camilla M. Granheim
Rådgiver
E-post: cmg@energinorge.no
Telefon: 91 70 17 46