Veileder i helhetlig risikostyring for kraftbransjen

Relaterte artikler

Risikostyring er et begrep som brukes innenfor mange fagfelt, og som har økende fokus i dagens samfunn. For energibransjen er risikostyring svært sentralt, og en god risikostyringsprosess i bedriftene er av avgjørende betydning for kunder, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. 

Etter flere forespørsler fra medlemsbedrifter om å lage en veileder med utgangspunkt i bransjen, satte Energi Norge tidlig i 2009 i gang et arbeid med sikte på å lage en veileder om helhetlig risikostyring i kraftbransjen.

Arbeidet med veilederen har vært organisert som et prosjekt. Proactima har ledet og utført arbeidet, i nært samarbeid med en prosjektgruppe bestående av representanter for Agder Energi, Haugaland Kraft og Skagerak Energi, i tillegg til Energi Norge. Utkast til veilederen er også forelagt en referansegruppe for kommentarer og innspill. Referansegruppen har bestått av representanter fra en rekke medlemsbedrifter, samt tilsynsmyndighetene DSB og NVE.

Arbeidet med veilederen er nå sluttført og publikasjonen foreligger. Energi Norge håper veilederen vil ha stor nytteverdi, og at den kan danne et godt utgangspunkt for arbeidet med helhetlig risikostyring i bedriftene.

Veilederen kan kjøpes i elektronisk format eller papirform i nettbutikken, se lenke nedenfor. Pris pr eks. er 300,- kr for medlemmer og 600,- kr for ikke medlemmer + porto + MVA.

Kontaktpersoner

Innlogging

Energi Norge AS - EnergiAkademiet
Middelthunsgate 27
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo
 
Kontaktperson
Siri Mjøsund
Markedsansvarlig
E-post: sm@energinorge.no